Veelgevraagd

Veelgestelde vragen en antwoorden over het gebruik van de webapplicatie onderwijssubsidies.

Inloggen

 • Problemen met inloggen
  De link om in te loggen is:
  https://www.onderwijssubsidies.amsterdam/inloggen

  Voorwaarden
  Het e-mailadres waarmee u wilt inloggen, moet bekend zijn in de applicatie.
  Als dat nog niet het geval is, kan dat worden doorgegeven aan de servicedesk via ivdesk@amsterdam.nl.
  Het wachtwoord moet voldoen aan een aantal vereisten, waaronder een minimum aantal van acht karakters. De vereisten worden genoemd op de pagina waarop het wachtwoord moet worden ingesteld.

  Eerste keer inloggen: wachtwoord aanmaken
  Bij de eerste keer van inloggen heeft de gebruiker (schoolleider/bestuurder) nog geen wachtwoord.
  Het wachtwoord kan worden aangemaakt door de stappen hieronder te volgen:
  1. Klik op de link “Ik heb nog geen wachtwoord”.
  2. In het vervolgscherm, voer het e-mailadres in waarmee je wilt inloggen in WOS.
  3. Klik op de knop [Verstuur], er wordt een wachtwoord instellink verstuurd naar het opgegeven mailadres.
  4. Klik op de ontvangen link en geef een wachtwoord op.
  5. Hierna kun je inloggen met het opgegeven e-mailadres en ingestelde wachtwoord.

  Inloggen met wachtwoord
  Als de gebruiker eenmaal een wachtwoord heeft, dan is het stappenplan:
  1. Voer je e-mailadres en wachtwoord in.
  2. Klik op de knop [Inloggen]; het dashboard van WOS wordt getoond op het scherm.

  Wachtwoord vergeten
  Als het wachtwoord is vergeten, zijn de stappen als volgt:
  1. Klik op de link “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”.
  2. Volg de stappen vanaf stap 2 die horen bij de eerste keer inloggen.

  Wachtwoord geblokkeerd
  Uw wachtwoord wordt geblokkeerd in een van de volgende twee gevallen:
  1. Na vijf keer achtereen inloggen met een verkeerd wachtwoord
  2. Na zeven maanden niet te hebben ingelogd.
  U kunt niet zelf het wachtwoord deblokkeren.
  Dat kan alleen door een verzoek hiervoor te doen aan de servicedesk: ivdesk@amsterdam.nl.Kansenaanpak VO

 • Veelgestelde vragen Kansenaanpak VO

  Veelgestelde vragen Kansenaanpak VO

  Januari 2020

  Algemeen

  Waarvoor kan de subsidie worden ingezet?

  Activiteiten gericht op het uitbreiden van effectieve leertijd op taal en rekenen voor doelgroepleerlingen en daaraan gerelateerd het versterken van de ouderbetrokkenheid en/of activiteiten gericht op het bevorderen van opstroom en voorkomen van afstroom binnen het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de subsidie niet bedoeld is voor de overgang van het vmbo naar het mbo.

  Wat zijn doelgroepleerlingen?

  Leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs die een risico hebben op een onderwijsachterstand en om die reden mogelijk extra ondersteuning nodig hebben. Doelgroepleerlingen (leerlingen met ouders met een lage Sociaal Economische Status (SES)) worden daarbij bepaald op basis van twee basisgegevens: opleidingsniveau en huishoudinkomen van de ouders. Deze doelgroep wordt jaarlijks bepaald op basis van een Amsterdamse definitie. Het gaat hierbij om peildatum: 1 oktober in het schooljaar twee jaar voorafgaand aan het te subsidiëren tijdvak ingeschreven op de school (t-2). Daarnaast duidt de gemeente een leerling in een internationale schakelklas (ISK) ook aan als doelgroepleerling.

  Kunnen alle scholen gebruik maken van deze subsidie?

  Nee, alleen scholen die 45% of meer doelgroepleerlingen hebben kunnen subsidie  aanvragen van de Kansenaanpak VO. Het college van burgemeester en wethouders wil daar investeren waar dat het hardst nodig is. Dit wil de gemeente doen door de scholen met de meeste doelgroepleerlingen extra te ondersteunen. Op deze manier worden zoveel mogelijk doelgroepleerlingen met de aanpak bereikt én kan de gemeente de scholen die gebruik maken van de middelen met een substantieel bedrag ondersteunen (om zo het verschil te maken voor de leerlingen die dit het hardste nodig hebben).  Zie ook  de antwoorden  op de veelgestelde vragen: ‘Op welke wijze worden de middelen verdeeld?’ en ‘Waarom ligt de drempel op 45%?’

  Wat wordt er bedoeld met opstroom?

  Tussentijdse overgang van leerlingen naar een hoger niveau dan waar de leerling gestart is in het voortgezet onderwijs.

  Wat wordt er bedoeld met afstroom?

  Tussentijdse overgang van leerlingen naar een lager niveau dan waar de leerling is gestart in het voortgezet onderwijs.

  Kan ik ook op één doel binnen de Kansenaanpak VO inzetten?

  U kunt subsidie aanvragen voor één van de doelen binnen de Kansenaanpak VO. U kunt meerdere activiteiten inzetten voor het ene doel.

  Kan ik als school ieder jaar een andere keuze maken voor de inzet van middelen?

  Ja, dat kan.

  Is het mogelijk om de subsidie aan te vragen voor bestaande plannen/bestaande activiteiten aan te vragen?

  Nee, dit kan niet. U kunt de subsidie wel aanvragen om bestaande activiteiten uit te bereiden of te intensiveren. U dient in de aanvraag duidelijk te vermelden wat de extra uitbreiding is of welke activiteiten extra worden ingezet binnen de bestaande activiteiten of binnen het bestaande plan.

  Moeten de activiteiten of cursus die een school wil inzetten gecertificeerd zijn?

  Nee, dit is geen vereiste, maar verdient wel de voorkeur om de kwaliteit van de activiteiten te borgen en makkelijker de resultaten en monitoring van effecten (de verandering) inzichtelijk te maken.

  Kan ik chromebooks, ipads of andere devices aanschaffen voor de middelen?

  Nee, dat kan niet. Het is wel mogelijk om software aan te schaffen. Een belangrijke voorwaarde is dat u in de aanvraag duidelijk uitlegt waarom de software noodzakelijk is voor de activiteit(en). Het betreft hier dus activiteiten gericht op het uitbreiden van effectieve leertijd op taal en rekenen voor doelgroepleerlingen en daaraan gerelateerd het versterken van de ouderbetrokkenheid en/of activiteiten gericht op het bevorderen van opstroom en voorkomen van afstroom binnen het voortgezet onderwijs.

  Kan je ook mentoren/personeel scholen binnen deze aanpak?

  De subsidie is bedoeld voor activiteiten die direct ten goede komen van leerlingen. De subsidie kan niet ingezet worden om docenten te professionaliseren. De school kan gebruik maken van een teambeurs om in te zetten op professionalisering van teams.

  Kan ik de kosten voor de evaluatie/effectmeting ook opnemen in het activiteitenplan?

  Ja, dit kan. U dient in de aanvraag duidelijk te vermelden welke deel van de middelen u inzet om de activiteiten te evalueren en/of op welke manier u de effectmeting wilt uitvoeren (en welke kosten u hierbij maakt).

  Ik wil voor een activiteit expertise van buiten inhuren om dit te begeleiden. Is dat mogelijk binnen (de subsidie van) de Kansenaanpak VO?

  Ja, dat is mogelijk. Wanneer u externe expertise inhuurt, is hier een maximum uurtarief van

  € 125,- per uur (excl. btw.) voor toegestaan.

  Is het mogelijk om de middelen van de Kansenaanpak VO in te zetten voor vervanging?

  De subsidie kan benut / ingezet worden voor het compenseren van tijd (en vervanging) die nodig is om de activiteiten uit te voeren, die direct ten goede van leerlingen komen. Voor het compenseren van tijd (en eventueel vervanging) kan een bedrag van € 50,- per klokuur worden opgevoerd.

  Verdeling van middelen

  Op welke wijze worden de middelen verdeeld?

  Scholen, die voldoen aan het drempelpercentage doelgroepleerlingen, kunnen een maximaal subsidiebedrag aanvragen. Daarbij gelden gelimiteerde bedragen voor acht te onderscheiden categorieën op basis van het absolute aantal doelgroepleerlingen per school. Het subsidiebudget wordt verdeeld over de scholen met een gelijk of hoger percentage doelgroepleerlingen dan deze drempel. Een grote school met veel doelgroepleerlingen krijgt meer middelen, dan een kleine school met een vergelijkbaar percentage doelgroepleerlingen. Dit doet recht aan het principe ‘investeren daar waar dat het hardst nodig is’ in het vo.

  Per school is een bedrag van minimaal € 50.000,- beschikbaar per schooljaar. Op basis van het absolute aantal doelgroepleerlingen kan het bedrag per school oplopen tot maximaal € 120.000,-. Op deze manier wordt rekening gehouden met de grootte van de scholen en met het absolute aantal doelgroepleerlingen, welke erg verschillend zijn in het Amsterdamse VO. De verdeelsystematiek leidt voor een beperkt aantal schoolbesturen tot een (aan te vragen) budget, waarbij zowel grote als kleine scholen in aanmerking komen voor een subsidiebedrag.

  Waarom ligt de drempel op 45%?

  Om te voorkomen dat het beschikbare budget voor de Kansenaanpak VO versnipperd raakt over alle scholen in de stad bepaalt de gemeente op basis van de jaarlijkse doelgroepberekening een drempelpercentage van doelgroepleerlingen per school. Op basis van het beschikbare budget per jaar kunnen bij een drempel van 45% zowel grote als kleine scholen gebruik maken van een aanzienlijk bedrag (min. € 50.000,-) om het verschil te maken voor de leerlingen op hun school. Tevens is het bereik van het aantal doelgroepleerlingen groot. Ongeveer 75% van de doelgroepleerlingen wordt bereikt, indien alle scholen in de Kansenaanpak VO subsidie toegekend krijgen. We bieden met deze drempel continuïteit aan zoveel mogelijk scholen, die ook in het voorgaande schooljaar gebruik konden maken van de voorziening.

  Aanvragen

  Hoe vraag ik een subsidie Kansenaanpak VO aan?

  De aanvraag voor schooljaar 2020-2021 verloopt via een online aanvraagformulier/ maatwerkplan in het Portaal Onderwijssubsidies. Dit aanvraagformulier wordt door de schoolleiders ingevuld. Het schoolbestuur controleert en verzendt (vergrendelt) de aanvraag via het Portaal Onderwijssubsidies. Na beoordeling door de gemeente ontvangt het schoolbestuur een automatisch bericht om de totaalaanvraag in te dienen via eHerkenning bij de gemeente Amsterdam.

  Op de website www.amsterdam.nl/subsidies treft u vanaf 24 februari 2020 onder ‘Onderwijs & Jeugd’ de voorziening Kansenaanpak VO aan.

  Moet het schoolbestuur de aanvragen voor de Kansenaanpak VO van zijn scholen in één keer indienen?

  Nee, dit hoeft niet. Als het schoolbestuur meerdere scholen heeft die gebruik kunnen maken van de subsidie Kansenaanpak VO, dan kan het schoolbestuur per school de aanvraag vergrendelen . Dit kan vanaf 24 februari 2020. Het schoolbestuur moet deze aanvraag uiterlijk 31 maart 2020 controleren en vergrendelen. Wel dient het schoolbestuur alle aanvragen in één keer gebundeld in te dienen via eHerkenning op uiterlijk 25 april 2020 bij de gemeente Amsterdam.

  Hoe ziet een maatwerkplan eruit?

  Door het online aanvraagformulier in te vullen, bouwt u aan uw maatwerkplan. Daarin maakt u de volgende zaken inzichtelijk:

  • Uitdaging/opgave van de school
  • welke leerlingen de school bereikt
  • Wat gaat u doen; activiteitenplan incl. begroting
  • Aansluiten op wat de school nu doet voor deze leerlingen
  • De resultaten (na 1 jaar) die u wilt realiseren
  • De samenhang visie/ schoolplan en activiteiten (4 jaar)
  • Monitoring / inzichtelijk maken van de resultaten en effecten

  Waarop wordt de aanvraag beoordeeld?

  De school is zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes in het maatwerkplan/de aanvraag. De activiteiten dienen bij te dragen aan de doelen van de Kansenaanpak VO en de onderwijsinterventie moet aansluiten op een reguliere schooldag. De aanvraag wordt getoetst op de wijze waarop het maatwerkplan is ingevuld, zoals de consistentie van de relatie tussen de uitdaging van de school, de daarop gerichte activiteiten, de beoogde resultaten en het inzichtelijk maken van hoe de school de effecten van het maatwerkplan gaat meten.

  De gemeente gaat in gesprek met de school als de ingediende aanvraag nog niet aan de voorwaarden voldoet. Zodra de gemeente het maatwerkplan positief beoordeelt, ontvangt het schoolbestuur automatisch bericht met de vervolgstappen om de aanvraag via e-Herkenning in te dienen.

  Wanneer kan ik een subsidie voor de Kansenaanpak VO aanvragen?

  Een schoolleider kan een aanvraag voor schooljaar 2020-2021 doen via een online aanvraagformulier in het Portaal Onderwijssubsidies. Dit kan vanaf 24 februari 2020. Het schoolbestuur moet deze aanvraag uiterlijk 31 maart 2020 controleren en vergrendelen. Het schoolbestuur dient alle aanvragen per school vervolgens gebundeld in via eHerkenning tot en met 25 april 2020.

  Wat is de looptijd van de Kansenaanpak VO?

  Indien u de subsidie Kansenaanpak VO krijgt toegekend, kunt u deze gedurende één schooljaar inzetten. U kunt gedurende de periode 2019-2023 jaarlijks een subsidie aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

  Toekenning subsidie Kansenaanpak VO

  Wanneer hoor ik of mijn aanvraag is toegekend?

  De gemeente Amsterdam streeft ernaar om uiterlijk 1 juni 2020 uitsluitsel te geven over

  de toekenning van de subsidie Kansenaanpak VO.

  Hoe krijg ik het budget dat bij de toekenning hoort?

  Het budget wordt overgemaakt aan het schoolbestuur. De budgetten worden

  geoormerkt per school.

  Verantwoording

  Welke voorwaarden zijn gekoppeld aan de verantwoording?

  Om de subsidies vast te kunnen stellen hebben wij jaarlijks uw verantwoordingen nodig. Deze bestaan uit een inhoudelijk en een financieel gedeelte.

  Hoe verantwoordt de school na afloop wat met de subsidie Kansenaanpak VO is

  gedaan?

  Jaarlijks vanaf 1 juni staan verantwoordingsformulieren van het voorgaande schooljaar klaar in het Portaal Onderwijssubsidies. De schoolleiders moeten deze formulieren invullen. Aanvragers worden hierover tijdig geïnformeerd. Uw schoolbestuur verzamelt alle verantwoordingsformulieren en stuurt deze op naar de gemeente Amsterdam. Het schoolbestuur coördineert tevens de financiële verantwoording en dient deze in bij de gemeente.

  Onderzoek en monitoring

  Wordt de school betrokken bij de monitoring van de subsidie Kansenaanpak VO?

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie Kansenaanpak VO  is een school verplicht mee te doen aan monitoring en onderzoek. Met onderzoek en monitoring kan de gemeente in beeld brengen wat de opbrengsten van de subsidie zijn en ook laten zien op welke wijze de kansengelijkheid is toegenomen in het vo. De wijze van onderzoek en monitoring wil de gemeente in samenwerking met de scholen uitwerken en is afhankelijk van de activiteiten in de (nog  op te stellen) maatwerkplannen.

  Kennisdeling

  Hoe ziet de verplichting van de kennisdelingsbijeenkomsten eruit?

  De gemeente wil graag de afstand tussen de gemeente en de scholen en de scholen onderling verkleinen. Deelname aan bijeenkomsten in het kader van kennisdeling is daarom verplicht. De wijze van kennis delen wil de gemeente graag afstemmen op de behoefte van de scholen. De data van de kennisdelingsbijeenkomsten worden tijdig kenbaar gemaakt.

Amsterdamse Teambeurs PO-VO

 • Meest gestelde vragen Amsterdamse Teambeurs PO-VO
  • Wie kunnen aanvragen

  Wie kan een Amsterdamse Teambeurs aanvragen?
  De Amsterdamse Teambeurs is bedoeld voor leraren en ondersteunend personeel werkzaam in Amsterdam:

  · de teamleden zijn werkzaam bij een publiek bekostigde onderwijsinstelling PO, VO of S(V)O, gevestigd in Amsterdam.
     Teams op scholen buiten Amsterdam kunnen dus geen aanvraag doen.

  · de teamleden zijn werkzaam als leraar en in bezit van een onderwijsbevoegdheid; of werkzaam als ondersteunend personeel.
     Ook IB’ers, schoolleiders en teamleiders kunnen een Amsterdamse Teambeurs aanvragen.

  · de Teambeurs kan alleen aangevraagd worden met een minimale bezetting van drie teamleden.

  Kan ik met collega’s van een andere school samen een Amsterdamse Teambeurs aanvragen?
  Ja, de ge­za­men­lij­ke aan­vraag moet dan wel door ie­de­re deel­ne­men­de school af­zon­der­lijk wor­den in­ge­diend. Deel­ne­men­de scho­len moe­ten on­der­ling af­stem­men wel­ke in­hou­de­lij­ke aan­vraag ze gaan doen. Het to­taal­be­drag van de ge­za­men­lij­ke aan­vraag moet wor­den ge­dra­gen door alle deel­ne­men­de scho­len. Elke school ver­ant­woordt na af­loop de ei­gen (fi­nan­ciële) bij­dra­ge aan het ge­za­men­lij­ke ont­wik­kel­plan.

  Ik geef les op een ROC (MBO). Kan ik een Amsterdamse Teambeurs aanvragen?
  Ja, er zijn Amsterdamse Teambeurzen voor het MBO maar die vallen onder een eigen regeling. Kijk hiervoor op de aparte website: amsterdam.nl/mbo-agenda.

  Kan er nog een Lerarenbeurs aanvraagd worden?
  Het is niet meer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. Hiervoor in de plaats wordt de Teambeurs aangeboden. Indien u nog de Lerarenbeurs dient te verantwoorden dan kan via de website: amsterdam.nl/subsidies.

  • Hoe en wanneer kan je de beurs aanvragen.

  Wanneer kan er een Amsterdamse Teambeurs aangevraagd worden?
  In de periode 2019 tot en met 2023 kan er jaarlijks een beurs aangevraagd worden. De aanvraagtermijn voor het schooljaar 2019-2020 loopt van 9 april tot en met 31 mei 2019.

  Hoe vragen we een Amsterdamse Teambeurs aan?
  De aanvraag voor een Amsterdamse Teambeurs die start in het schooljaar 2019-2020 verloopt via een online aanvraagformulier in het www.onderwijssubsidies.amsterdam/inloggen. De teamleider c.q. schoolleider moet dit aanvraagformulier invullen, eventueel met hulp van teamleden. Het schoolbestuur dient de aanvragen uiteindelijk gebundeld via eHerkenning in.

  Hoe moet ik een bovenschoolse aanvraag voor een teambeurs indienen?
  Als (minstens) 2 scholen samen een aanvraag voor een teambeurs willen doen, moeten de betreffende scholen bepalen welke inhoudelijke aanvraag ze willen doen. Ook is het aan de scholen zelf om te bepalen hoe het budget verdeeld wordt. Let op, het budget kan nooit meer zijn dan het maximale restbedrag per school. De school moet zelf in de gaten houden of het nog voldoende budget heeft.

  Elke deelnemende school dient een aanvraag in te dienen. Inhoudelijk kan het aanvraag hetzelfde ingevuld worden, maar bij het budget vult de school alleen het (deel)bedrag in van de school zelf. In de aanvraag geven scholen aan dat ze een bovenschoolse aanvraag indienen en met welke school/scholen ze dit doen.

  Bij de verantwoording moet elke school individueel verantwoorden. De bedragen moeten per school verantwoord kunnen worden.

  Wat is de looptijd van een Amsterdamse Teambeurs?
  De looptijd van de Amsterdamse Teambeurs is twee jaar. Indien u dit jaar een Amsterdamse Teambeurs krijgt toegekend, kunt u deze gedurende de schooljaren 2019-2020 / 2020-2021  inzetten.

  Kan de Amsterdamse Teambeurs verspreid worden over meer dan twee schooljaren?
  Nee, een Amsterdamse Teambeurs is bedoeld voor twee schooljaren. Als u halverwege de aanvraagperiode weet dat de beurs toch niet gebruikt gaat worden, moet u zich laten registreren als ‘teruggetrokken aanvrager’. Dat doet u door een mail te sturen naar lerarenagenda@amsterdam.nl met uw directie in de CC. U behoudt uw recht om een beurs aan te vragen als u zich tijdig laat registeren als ‘teruggetrokken aanvrager’.

  Wanneer hoor ik of onze aanvraag is toegekend?
  De gemeente streeft ernaar de aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen. Dat kan pas als de aanvragen volledig correct zijn ingediend. Het schoolbestuur en de school ontvangen een bericht of de ingediende aanvragen zijn gehonoreerd. Het bestuur laat vervolgens aan de teams weten welke aanvragen zijn toegekend.

  Is het belangrijk dat we zo snel mogelijk de beurs aanvragen?
  Ja, indien het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie te honoreren, worden deze aanvragen per team afgehandeld in volgorde van binnenkomst in het portaal onderwijssubsidies.

  Waarop wordt de aanvraag beoordeeld?
  De aanvragende teamleider c.q. schoolleider is zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes in de aanvraag. De aanvraag wordt getoetst op randvoorwaarden. In uw aanvraag geeft u aan wat u wilt bereiken, hoe u dat gaat doen en hoe u dat evalueert en binnen uw school deelt.

  • Waarvoor

  Waarvoor kan ik een Amsterdamse Teambeurs aanvragen?

  Van belang voor de aanvraag van een Teambeurs is dat de activiteit een bijdrage levert om de kwaliteit van het onderwijs op Amsterdamse scholen te verbeteren. De beurs is een stimulans voor teams om bijvoorbeeld hun vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en bekwaamheid te vergroten. De beurs kan zowel benut worden om kosten te dekken voor de professionaliseringsactiviteit, als voor het compenseren van tijd (en vervanging) die nodig is om de professionaliseringsactiviteit uit te voeren.

  Teams kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

  • Fa­ci­li­te­ren van een pro­fes­si­o­ne­le leer­ge­meen­schap (peer-feed­back).
  • Vol­gen van een leer­gang of cur­sus.
  • Vol­gen van een coa­chingstra­ject.
  • Uit­voe­ren van een on­der­zoeks­pro­ject of in­no­va­tie­tra­ject.
  • Ver­die­pen of ver­nieu­wen van een cur­ri­cu­lum, me­tho­de, di­dac­ti­sche/​pe­da­go­gi­sche aan­pak of klas­sen­ma­na­ge­ment.
  • Ver­ster­ken van de vak­ken­nis door mid­del van een do­cen­ten­st­a­ge bij een werk­ge­ver.
  • Uit­wis­se­lings­pro­gram­ma van teams met een an­de­re school.
  • Ove­ri­ge ac­ti­vi­tei­ten die aan­toon­baar bij­dra­gen aan de pro­fes­si­o­na­li­se­rings­doe­len van de on­der­wijs­teams.
  • Het in­hu­ren van een ver­van­ger voor team­le­den die deel­ne­men aan een ge­sub­si­di­eer­de ac­ti­vi­teit tij­dens de vas­te roos­ter­uren.        
    

  De school volgt al een opleiding/leergang. Kan daarvoor een Amsterdamse Teambeurs ingezet worden?
  Nee, dat kan niet. De beurs is bedoeld voor activiteiten die gaan starten in het schooljaar 2019-2020. De beurs kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet. U kunt dus ook niet een beurs aanvragen voor activiteiten die in het huidige schooljaar zijn begonnen.

  Moet de gevolgde leergang of cursus die ik volg gecertificeerd zijn?
  Nee, van belang is dat de activiteit een bijdrage levert aan de bekwaamheid van de leraar, zoals opgenomen inde wet Beroepen In het Onderwijs (pedagogisch bekwaam, vakdidactisch bekwaam en vakinhoudelijk bekwaam).

  Is het mogelijk de beurs te benutten voor vervanging?
  Ja, de beurs kan zowel benut worden om kosten te dekken voor de professionaliseringsactiviteit, als voor het compenseren van tijd (en vervanging) die nodig is om de professionaliseringsactiviteit uit te voeren. Dat is op basis van €50,- per uur.

  De cursus/leergang die we willen volgen is buiten Amsterdam. Is het mogelijk de reiskosten onderdeel te maken van de Amsterdamse Teambeurs die ik ontvang?
  Ja, het gaat om kosten die u daadwerkelijk maakt voor de professionaliseringsactiviteit die u gaat doen. Daaronder vallen ook reiskosten.

  We hebben voor een cursus een nieuwe laptop nodig. Kunnen we die van de Amsterdamse Teambeurs vergoed krijgen?
  Nee, van de Amsterdamse Teambeurs mag u geen materialen kopen. Dit hoort voor eigen rekening  te komen, of voor rekening van de school. Literatuur (readers, boeken) die onlosmakelijk is verbonden aan de cursus die u gaat volgen, kan wél vergoed worden met de Amsterdamse Teambeurs.

  Is het mogelijk om ondersteuning te krijgen met het invoeren van de aanvraag?
  De gemeente Amsterdam biedt graag ondersteuning aan bij het vormgeven van aanvragen. Een school kan hier gebruik van maken als het weinig ervaring heeft met het indienen van een aanvraag. Ook zijn er enkele voorbeelden beschikbaar, kijk hiervoor op de website: onderwijssubsidies.amsterdam/veelgevraagd. Lukt het niet om in te log­gen neem dan con­tact op via ivdesk@am­ster­dam.nl of bel naar 020 251 8008.

  • Inzet van de Amsterdamse Teambeurs

  Wat als we een beurs hebben toegewezen, maar deze niet benut?
  Als u de Teambeurs niet heeft benut dan dient u daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken via lerarenagenda@amsterdam.nl. Neem uw directie mee in de CC.

  De cursus/opleiding/leergang die we wilden volgen zit vol of gaat niet door. Wat nu?
  U kunt zich eventueel nog inschrijven voor een soortgelijke cursus. Het is belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk voorlegt via lerarenagenda@amsterdam.nl.

  Wat als er een verandering in het team plaatsvindt?
  Wisseling van teamleden is niet gewenst maar wel mogelijk of noodzakelijk in sommige gevallen. Belangrijk is dat de minimale bezetting van het team uit drie leden blijft bestaan.

  • Hoogte Amsterdamse Teambeurs

  Hoe hoog is het bedrag voor de Amsterdamse Teambeurs?
  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de betreffende schooltype en/of het aantal ongewogen leerlingen dat op 1 oktober 2018 stond ingeschreven op uw school. Kijk voor een overzicht in bijlage 4 van de VLOA 2019.

  Is er een cofinanciering?
  Ja, de cofinanciering bedraagt minimaal 25 procent. U kunt er uiteraard voor kiezen meer dan deze minimale cofinanciering bij te dragen aan de activiteit van de teambeurs.

  Op welke manieren kan ik mijn schoolbudget voor de teambeurzen inzetten?
  De komende vier jaar ontvangt u een maximum bedrag van de gemeente om in te zetten voor de teambeurzen.

  U kunt het budget voor de teambeurs op meerdere manieren inzetten:

  1. Het gehele bedrag in één keer voor één team. Dit kunt u eenmalig doen tussen schooljaar 2019/2020 en 2022/2023.
  2. Het bedrag inzetten voor meerdere teams binnen uw school over meerdere jaren. Voorbeeld: u heeft een bedrag van 40.000 euro beschikbaar.
   1. In schooljaar 2019/2020 vraagt u voor 20.000 euro aan voor het team onderbouw
   2. In schooljaar 2020/2021 vraagt u voor 10.000 euro aan voor het team wiskundeleraren
   3. In schooljaar 2022/2023 vraagt u voor 10.000 euro aan voor het team bovenbouw
  3. Het bedrag inzetten voor meerdere teams binnen uw school in 1 aanvraagjaar.
   Voorbeeld: u heeft een bedrag van 40.000 euro beschikbaar.
   1. In schooljaar 2019/2020 vraagt u voor 15.000 euro aan voor het team onderbouw
   2. In schooljaar 2019/2020 (zelfde jaar) vraagt u voor 25.000 euro aan voor het team wiskundeleraren

  De aanvraag (cursus/leergang/project/initiatief) is lager dan de begroting. Is dat achteraf aan te passen?
  Nee, dat is niet meer aan te passen. Zorg dus voor een passende begroting.

  De aanvraag (cursus/leergang/project/initiatief) is hoger dan het maximaal toegekende subsidiebedrag voor de school. Kan ik wel een Amsterdamse Teambeurs aanvragen?
  Ja, dat kan. Het maximale bedrag wat de gemeente toekent blijft echter hetzelfde. De resterende kosten dient door de school of het bestuur gedekt te worden.

  Wat is een jaarlijks subsidieplafond en hoe werkt dit?
  De komende vier jaren is er voldoende budget om alle Amsterdamse scholen van een Teambeurs te voorzien. Het budget kent jaarlijks een subsidieplafond; de beschikbare middelen worden evenredig over vier jaar gespreid. Ook is er een subsidieplafond per sector, namelijk voor primair onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs én een subsidieplafond voor het voortgezet onderwijs. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, neemt de gemeente aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling.

  Indien het subsidieplafond is bereikt en u heeft uw aanvraag ingediend nadat dit plafond is bereikt, kunt u een jaar later alsnog de aanvraag indienen.

  • Verantwoording & Evaluatie

  Hoe verantwoorden we na afloop wat we met de Amsterdamse Teambeurs hebben gedaan?
  Voor de financiële verantwoording is het handig als u eventuele facturen bewaart. De financiële verantwoording van de gerealiseerde kosten ligt bij uw school en/of uw bestuur (incl. evt. in de aanvraag voor de Teambeurs opgevoerde tijd voor uw professionaliseringactiviteiten). Voor de financiële verantwoording wordt een bestuursoverzicht gemaakt. Het bestuur dient dit overzicht te gebruiken voor de financiële verantwoording van alle leraren- en scholenbeurzen.  Dit overzicht komt beschikbaar via het Portaal Onderwijssubsidies.

  Wat gebeurt er met de beurs als we niet verantwoorden?
  Onverantwoorde beurzen worden teruggevorderd. Voor een complete verantwoording van een Amsterdamse Teambeurs heeft de gemeente een inhoudelijke verantwoording (inhoudelijk verantwoordingsformulier) nodig en een financiële verantwoording die beschikbaar wordt gesteld via het Portaal Onderwijssubsidies.

  Wordt er na afloop van de Amsterdamse Teambeurs nog iets van ons verwacht?
  U dient uw contactgegevens op het aanvraagformulier in te vullen voor de Amsterdamse Teambeurs. De gemeente kan u vervolgens benaderen voor de evaluatie van de Amsterdamse Teambeurs. Verwacht wordt dat u hieraan meewerkt.

 • Voorbeeld 2 aanvraagformulier Amsterdamse Teambeurs - Lesson Study

  U kunt het voorbeeld van het aanvraagformulier openen door op deze link te klikken.

 • Voorbeeld 1 aanvraagformulier Amsterdamse Teambeurs - Pedagogisch klimaat

  U kunt het voorbeeld van het aanvraagformulier openen door op deze link te klikken.

Subsidies